Mr.《Goin To A Go-go!!》2014(平成26)年 Courtesy Kaikai Kiki Gallery