(c)1989 HEADGEAR / BANDAI VISUAL / TOHOKUSHINSHA (c)HEADGEAR / BANDAI VISUAL / TOHOKUSHINSHA