(C)KAIYODO, Mizutama Keinojo, KIYOHIKO AZUMA/YOTUBA SUTAZIO 2016