(c)CAPCOM/TEAM BASARA/ (c)2010 CAPCOM/TEAM BASARA/ (c)2011 CAPCOM/TEAM BASARA