(c) Takashi Takeuchi (c) Kinoko Nasu (c) Kinoko Nasu / Kodansha, Aniplex, Notes, ufotable (c) Kinoko Nasu / Seikaisha, Aniplex, Kodansha, Notes, ufotable